„Tremtinys“

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos savaitraštis
Leidžiamas nuo 1988 m. spalio 28d.

Archyvas

Nr. 45 (1355) 2019 m. gruodžio 6 d.

Projektus „Lietuvos Laisvės kovų, tremties ir tautos netekčių atspindžiai“ ir „Istorija be „baltų dėmių“ remia

 

 

Užsiprenumeruokite „Tremtinį“

Prenumerata priimama bet kuriame „Lietuvos pašto“ ar „Pay Post“ skyriuje, per „Lietuvos pašto“ laiškininką, paskambinus informacijos tel. 8 700 55 400, internetu www.prenumeruok.lt.
Prenumeratos indeksas 0117.
Kaina:
    1 mėn. –  3,67 Eur,
    3 mėn. – 11,02 Eur,
    6 mėn. – 22,03 Eur,
  12 mėn. -- 44,06 Eur.

    Dėkojame skaitytojams

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savaitraščio „Tremtinys“ redakcija, II a., 5 kab.
LPKTS būstinė, Laisvės al. 39, 44309 Kaunas
Tel. (8 37) 323 204;
redakcijos el.paštas tremtinys.redakcija@gmail.com

 • Dainuokime iš širdies


  Žmogaus gyvenimas neatsiejamas nuo gamtos. kaip ir gamtoje :pavasario švelnumas, vasaros kaitra...Ir pamažu atkeliauja ruduo: branda, gyvenimo kelio apmastymas, lengvas liūdesys, kad taip greitai bėga laikas.
  LPKTS Alytaus filialo pagrindinės veiklos kryptys visada buvo ir bus meilė tėvynei, meilė jos žmonėms. Stengiamės nešti džiaugsmo akimirkas tiems, kam dažnai trūksta dėmesio, žmogiškos šilumos, atjautos, o ir finansinės galimybės (ką čia slėpti) neleidžia pasidžiaugti renginiais miesto salėse. Šaulių namų administracijos dėka, mes galime sukviesti žiūrovus pasidžiaugti kokybiškais nemokamais renginiais.
  Lapkričio 17 dieną LPKTS Alytaus filialas, padedamas Alytaus kultūros skyriaus, surengė šventišką rudeninę popietę „Dainuokim iš širdies“. Salė, talpinanti 400 žiūrovų, buvo pilnutėlė. Renginį nuotaikingu eilėraščiu pradėjo buvusi politinė kalinė poetė Milda Zaveckienė. (...)

  Ina KAŠKONIENĖ,
  LPKTS Alytaus filialo tarybos narė
  Nuotraukoje - Šokių studija „Rūta“
  Visą straipsnį skaitykite „Tremtinyje“ Nr. 45 (1355)

   

   

  Istorinis pavyzdys visiems, kas yra tikra meilė Lietuvai


  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos buveinėje Kaune vyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto atminimo vakaras. Iniciatoriai – LPKTS Kauno filialas – sukvietė paminėti kelias reikšmingas datas, skirtas partizanų vado asmenybei: 110-ąsias gimimo, 70-ąsias LLKS tarybos prezidiumo Deklaracijos ir 65-ąsias mirties metines. Tylos minute pagerbti tautos didvyriai, sugiedotas Lietuvos himnas. Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys pabrėžė, kaip svarbu nepamiršti Laisvės kovotojų žygdarbių, puoselėti iškovotas pergales ir saugoti jų atminimą, perduoti žinias jaunajai kartai apie Lietuvos laisvės kovotojus. Knygą gausiai susirinkusiai auditorijai pristatė LGGRTC Direkcijos vyresnioji specialistė Greta Paskočiumaitė.
  Apie ištikimą Lietuvos laisvės gynėją, kovotoją byloja ne tik jau ketvirtosios laidos knyga „Žuvusiųjų prezidentas“, bet ir artimųjų atsiminimai. Šį tautos didvyrį, kovotoją mena ir Jono Žemaičio dukterėčia Aušra Juškaitė-Vilkienė. Ji pasidalijo vaikystės prisiminimais apie dėdę, apie tragiško likimo Žemaičio sūnų Laimutį. A. Vilkienė papasakojo apie dėdės šeimą, žmoną, parodė senų šeimos fotografijų iš kurių žvelgė kilnaus ir prasmingo gyvenimo žmonės, skaudžiai bylodamos apie tą sudėtingą mūsų istorijos tarpsnį. (...)

  Dalia POŠKIENĖ
  Nuotraukoje - renginio dalyviai

  Visą straipsnį skaitykite „Tremtinyje“ Nr. 45 (1355)

   

   

  Kregždės būrio žūties 70-metis


  Ne visi partizanai žuvo atvirose kautynėse. Dauguma, išdavus jų slaptavietes, gyvybės neteko bunkeriuose. 1949 metų lapkričio 26 dieną Alytaus apskrityje, Alovės valsčiuje, Varčios miške, netoli Bogušiškių kaimo gyventojo Aleksandro Lisausko sodybos, MGB Alytaus apskrities skyriaus operatyvinė-karinė grupė įvykdė karinę-čekistinę operaciją. Jos metu buvo aptiktas bunkeris.
  Per kautynes žuvo aštuoni Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko tėvūnijos partizanai: apygardos štabo vado pavaduotojas ir apygardos žvalgybos skyriaus viršininkas Julius Karpis-Vieversys (gimęs 1927 metais, Mergežerio kaime, Varėnos valsčiuje), rinktinės vadas Bernardas Navickas-Girinis (gimęs 1929 metais Gelovinės kaime, Merkinės valsčiuje), rinktinės štabo viršininkas Bronius Kukauskas-Kiškis, Kalvaitis (gimęs 1914 metais Vieciūnų kaime, Druskininkų valsčiuje), tėvūnijos vado pavaduotojas ir būrio vadas Petras Savickas-Kregždė (gimęs 1924 metais Žvirgždėnų kaime, Daugų valsčiuje), Kregždės būrio skyriaus vadas Juozas Baranauskas-Šamas (gimęs 1922 metais Mieliūnų kaime, Alovės valsčiuje), Kregždės būrio partizanai: Bronė Diksaitė-Žibutė, Gražina (gimusi 1924 metais Bogušiškių kaime, Alovės valsčiuje) ir Antanas Stankevičius-Vakaras (gimęs 1926 metais Sapiegiškių kaime) bei Kazimieraičio rinktinės Vanago tėvūnijos partizanas Viktoras Kavaliauskas-Klajūnas (gimęs 1928 metais Sukarepkos kaime, Varėnos valsčiuje).
  1949 metų lapkričio 28 dieną slėptuvės prižiūrėtojas Aleksandras Lisauskas (gimęs 1903 metais), o gruodžio 11 dieną jo sūnūs Vladas (gimęs 1923 metais) ir Stasys (gimęs 1927 metais) buvo suimti ir represuoti – virš 10 metų praleido lageriuose. (...)

  Gintaras LUČINSKAS
  Autoriaus nuotraukoje - 2015 metų gegužės 31 dieną pašventintas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro iniciatyva pastatytas paminklinis atminimo ženklas prie buvusio „Kregždės“ būrio bunkerio vietos, šalia šioje vietoje žuvusiems partizanams 1991–1992 metais partizanų ryšininko Stasio Lisausko pastatyto kryžiaus
  Visą straipsnį skaitykite „Tremtinyje“ Nr. 45 (1355)