„Tremtinys“

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos savaitraštis
Leidžiamas nuo 1988 m. spalio 28d.

Archyvas

Nr. 12 (1226) 2017 m. kovo 25 d.

Projektus „Lietuvos Laisvės kovų, tremties ir tautos netekčių atspindžiai“ ir „Istorija be „baltų dėmių“ remia

 

 

Užsiprenumeruokite „Tremtinį“

Prenumerata priimama bet kuriame „Lietuvos pašto“ ar „Pay Post“ skyriuje, per „Lietuvos pašto“ laiškininką, paskambinus informacijos tel. 8 700 55 400, internetu www.prenumeruok.lt.
Prenumeratos indeksas 0117.
Kaina:
    1 mėn. –   2,45 Eur,
    3 mėn. –   7,34 Eur,
    6 mėn. – 16,69 Eur,
  12 mėn. -- 29,38 Eur.

    Dėkojame skaitytojams

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savaitraščio „Tremtinys“ redakcija, II a., 5 kab.
LPKTS būstinė, Laisvės al. 39, Kaunas
Tel. (8 37) 323 204;
redakcijos el.paštas tremtinys.redakcija@gmail.com

 • LPKTS XXIV ataskaitinis suvažiavimas


  Kovo 18 dieną Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos XXIV ataskaitinis suvažiavimas. Jį pradėjo ir atvykusius svečius bei delegatus pasveikino LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas.
  Įneštos LPKTS filialų vėliavos, sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, tylos minute pagerbti Amžinybėn iškeliavę tremtiniai ir politiniai kaliniai. Alytaus, Kauno, Šilalės ir Šiaulių filialų atstovai išnešė gėles prie Nežinomo kareivio, Laisvės, Kovotojų už laisvę Motinoms paminklų ir „Tautos kančios“ memorialo Petrašiūnų kapinėse.
  Suvažiavimo dalyvius skambiomis dainomis ir nuostabiomis akordeono melodijomis pasveikino Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleiviai, o Kauno šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčios kunigas Vytenis Vaškelis, pakvietęs bendrai maldai, visiems palinkėjo Dievo palaimos ir geros kloties.
  Suvažiavimui pirmininkavo Loreta Kalnikaitė ir Juozas Yla, dalyvavo 224 delegatai.
  Kaip įprasta, buvusius tremtinius ir politinius kalinius pasveikinti atvyko ir garbingų svečių. Vienas jų – Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, į suvažiavimą atskubėjęs su žmona Irena ir didžiuliu naminės ruginės duonos kepalu. „Duona yra tai, kas mus vienija“, – sakė Seimo pirmininkas ir prisiminė vieno jauno tremtinio gyvenimo epizodą, kai jis ilgai stovėjo eilėje prie kepalėlio duonos, o jį gavęs turėjo dalintis su dešimčia jo laukusių likimo brolių. Tas jaunuolis buvo Viktoro Pranckiečio tėvas... Seimo pirmininkas visiems palinkėjo vienybės ir kad niekada nepritrūktų duonos.
  Seimo narė, TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė suvažiavimo dalyviams perdavė Vytauto ir Gabrieliaus Landsbergių linkėjimus ir priminė, kad šiemet minime Laptevų jūros tremtinės Dalios Grinkevičiūtės gimimo 90 metų sukaktį. „Ji – 1941 metų tremtinių simbolis, jos istorija įkvepia kurti,“ – kalbėjo Seimo narė.
  Seimo narė, TS-LKD PKT frakcijos narė Agnė Bilotaitė apgailestavo, kad Lietuvoje dar gajus sovietinis palikimas – valstybės turto savinimasis. Ji vylėsi, kad bus priimti įstatymai, pažabosiantys valstybės lėšų švaistymą ir nesąžiningumą. Taip pat ji žadėjo pasirūpinti buvusiais tremtiniais ir politiniais kaliniais, nukentėjusiųjų nuo okupacijų valstybinių pensijų padidinimu. „Tai – mūsų garbės reikalas,“ – sakė A. Bilotaitė.
  Kauno miesto vicemerė Rasa Šnapštienė suvažiavimo dalyviams perdavė mero Visvaldo Matijošaičio sveikinimus. Ji teigė, kad bendrystė ir pagarba istorijai – itin svarbu. „Sustatytos jūsų organizacijos filialų vėliavos liudija, kad ši istorija palietė visus Lietuvos regionus. Tikriausiai nėra šeimos, kurios nepalietė tremtis. Jūs esate tikros meilės, tikro ilgesio Lietuvai liudytojai. Jūs žinote, kad laisvė yra tas gėris, už kurį reikia kovoti,“ – sakė R. Šnapštienė.
  Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininkas dimisijos majoras Vytautas Balsys palinkėjo būti vieningiems.
  Po svečių sveikinimų pranešimą apie pastarųjų metų Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos veiklą perskaitė ir suvažiavimo rezoliuciją bei pareiškimus pristatė LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas (spausdiname atskirai). Valdybos veiklos bei finansinę ataskaitą pateikė LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė (spausdiname atskirai).
  Revizijos komisijos ataskaitą perskaitė šios komisijos pirmininkas Vaclovas Spraunis. Jis teigė, kad finansinė LPKTS padėtis nėra prasta, pajamos viršija išlaidas, gauname nemažai finansinės paramos. Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė Eugenija Buitvydienė pasidžiaugė, kad komisijai dirbti neteko – negauta jokių nusiskundimų ar pareiškimų. „Norėčiau, kad ir ateityje ši komisija darbo neturėtų,“ – sakė E. Buitvydienė.
  Valdybos pirmininkės pavaduotoja Ona Aldona Tamošaitienė suvažiavimui paskelbė valdybos nutarimą apdovanoti LPKTS 1-ojo laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ valdybos pirmininkę Rasą Duobaitę-Bumbulienę, 2-ojo – valdybos narį Vaidą Banį. Iškilmingai pasveikinti apdovanotieji bei jubiliejų švenčiantys filialų pirmininkai: Stasė Janušonienė, Julius Lukys bei Mindaugas Babonas.
  Diskusijose dalyvavo Šiaulių filialo narė S. Tamoševičienė, Vilniaus skyriaus atstovas Gediminas Uogintas, Lentvario filialo pirmininkas Jonas Počepavičius.
  Suvažiavime buvo priimta rezoliucija „Dėl tarptautinės institucijos komunizmo nusikaltimams tirti įsteigimo“ ir du pareiškimai: „Dėl paminklo laisvės kovoms įamžinti Lukiškių aikštėje“ ir „Dėl neteisingos informacijos paneigimo“ (skaitykite "Renginiai/ Suvažiavimas").

  Jolita NAVICKIENĖ

  Jono Ivaškevičiaus nuotrauka

   

  Laisvės kelias istorijos tėkmėje


  Kovo pradžioje Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje įvyko Tarptautinė teorinė-praktinė mokinių konferencija „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“. Konferencijoje dalyvavo gimnazistai iš Pakruojo rajono Linkuvos ir Žeimelio gimnazijų, Šiaulių universiteto, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio, Mažeikių Merkelio Račkausko, Kauno „Aušros“ ir „Santaros“, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų, Ariogalos, Panevėžio Juozo Miltinio, Šiaulių „Romuvos“ ir „Saulėtekio“ gimnazijų, gimnazistai iš Latvijos. Renginio dalyvius sveikino LRS narys prof. A. Gumuliauskas, Šiaulių universiteto Istorijos ir filosofijos katedros vedėja dr. Rita Regina Trimonienė, LPKTS Šiaulių filialo pirmininkė V. Jokubauskienė, Šiaulių „Romuvos gimnazijos direktorius V. Giedraitis.
  Pirmoje konferencijos dalyje Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos gimnazistai (vadovė D. Marcišauskienė) ir Kauno „Aušros“ gimnazistai (vadovė J. Vitkutė) atliko keletą partizanų dainų. Toliau klausėmės pranešimų: „Aušrokai – kovotojai už laisvę“, „Laisvė – dovana ar iššūkis?“, „Ginti – negalima išsižadėti“, „Laisvės siekis anksčiau ir dabar“. Po kavos pertraukėlės vyko teminis darbas sekcijose. O temos buvo: „Asmuo valstybėje“, „Mūsų krašto paveldas“, „Istorijos paslaptys“, „Skaudūs istorijos vingiai“. Tremtiniai su moksleiviais dirbo sekcijoje „Skaudūs istorijos vingiai“ – klausė moksleivių išsamių pranešimų, pasakojo prisiminimus apie savo skaudžius išgyvenimus, apie Tikėjimą ir didelę Viltį sugrįžti i Tėvynę. Kiekvienoje sekcijoje buvo skaitomi pranešimai, vyko diskusijos.
  Konferencijos pabaigoje buvo apibendrinti visi darbai, vyko apdovanojimai. Išklausius dalyvių pasisakymų, širdį užlieja geras, šiltas jausmas – ateina išsilavinusi, pilietiška, patriotiška karta. Ačiū visiems konferencijos dalyviams, gimnazistams ir ypač nuostabiems jų mokytojams.

  Valerija JOKUBAUSKIENĖ

  Eduardo Manovo nuotrauka

   

  Pilietinio ugdymo projektas „Dovana Lietuvai“


  Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija kasmet aktyviai įsijungia į pilietinio ugdymo projektus, bendradarbiauja su Sausio 13-osios brolijos Viekšnių skyriaus, Šaulių organizacijos nariais, kviečia į svečius pilietinių ekspedicijų „Misija Sibiras“ dalyvius. Gimnazijos mokiniai – nuolatiniai respublikinio pilietinio ugdymo projekto „Tautos dvasios beieškant“ dalyviai. Ne vienus metus trunka ir gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas su Mažeikių politinių kalinių ir tremtinių bendrija.
  Kovo 10 dieną gimnazijoje vyko šventinis koncertas „Dovana Lietuvai“. Jame dalyvavo Mažeikių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Atmintis“ bei gyvieji istorijos liudininkai – tremtiniai ir politiniai kaliniai, gyvenantys Viekšnių miestelyje.
  Šventę pradėjo Viekšnių lopšelio darželio „Liepaitė“ mažyliai, kuriuos koncertui ruošė muzikos mokytoja Milda Tenienė. Po darželio auklėtinių pasirodymo scenoje dainavo ir šoko gimnazijos meno kolektyvai. Valančiukų organizacijos nariams uždainavus „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, visi šventės dalyviai uždainavo drauge. Daug jaudinančių akimirkų patyrė šventėje dalyvavę choro „Atmintis“ dalyviai, kai literatūrinės kompozicijos metu išgirdo liūdnas savo tremties istorijas iš dešimtokų lūpų. Choro dalyviai padovanojo salėje susirinkusiems mokiniams, mokytojams jautrius pasakojimus bei skambias dainas.
  Gimnazijos direktorius Rimantas Gricius, dėkodamas šventės dalyviams, sakė, jog skaudžios tremties istorijos jaudina kiekvieną Lietuvos pilietį, pasidžiaugė, kad tremtiniai, jų vaikai, po ilgų sunkių tremties metų sugrįžę į Lietuvą, nepalūžo, dainuoja ir savo dainomis džiugina kitus. Direktorius susirinkusiems į šventę taip pat padovanojo dovaną – dainą.
  Dar ilgai gimnazijoje netilo šventės šurmulys. Bendruomenės nariai, gimnazijos svečiai vaišinosi jaunųjų šaulių virta kareiviška koše, dalinosi šventės įspūdžiais.

  Audronė BUZIENĖ